Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Samut Sakhon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์
บรูด้า

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และกิจกรรมวันรักต้นไม้ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2564

โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และกิจกรรมวันรักต้นไม้ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2564

นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.สมุทสาคร เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และกิจกรรมวันรักต้นไม้ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2564 และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนฯ ณ บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพดินงอกหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อดำเนินการปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในการตรวจครั้งนี้

แกลเลอรี่